Životní prostředí | Celkové množství směsného komunálního odpadu

Ukazatel podává informaci o tom, kolik se v Liberci vyprodukuje tun odpadu a jaký objem v kilogramech připadá v přepočtu na 1 obyvatele.

Tento ukazatel umožňuje porovnat objem vyprodukovaného odpadu občany města Liberce s jinými městy.

Maximální prahová hodnota vychází z maxima v roce 2012 navýšeného o přibližně 20% rezervu.

Věděli jste, že:

„Více než 95 % z celkové produkce komunálního odpadu se energeticky nebo materiálově využije.“

Rok 
kg na obyvatele 
Žádná data k zobrazení